• ఇళ్లు
  • Rti Act
  • ఆర్టిఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 4 కింద బహిర్గతం - 2005

ఆర్టిఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 4 కింద బహిర్గతం - 2005

ఆర్టిఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 4 కింద బహిర్గతం - 2005
SL. No. Title Details
151 List of services being provided by the public authority with a brief write-up on them (US-Admn) Download (58.72 KB) pdf
152 Constitution of Screening Committee for considering the cases of MACP to Assistant of CSS, SHT/JHT of CSOL/UDC/LDC of CSCS of M/O I&B Download (71.89 KB) pdf
153 Main functions of Ministry of I&B (DD-EW) Download (16.79 KB) pdf
154 Duties of the public authority (DD-EW) Download (20.92 KB) pdf
155 Mission and Vision Statement of the public authority (DD-EW) Download (21.09 KB) pdf

Pages